neděle
33.týden
18.
srpna
2019
Svátek má Helena
Virtuální prohlídka školy

Mgr.Straková Štěpánka

Skupina :
Školní psycholog
Email :
psycholog@zsjuventa.cz
Tel. :
+420 325 532 598
Poznámka :

Činnosti psychologa ve škole

Náplň činnosti školního psychologa

Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa. Školní psycholog spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejména pedagogicko - psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními, s organizacemi péče o děti a mládež apod.

1. Diagnostika, depistáž

Depistáž specifických poruch učení žáků

Diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků

Depistáž a diagnostika nadaných dětí Zjišťování sociálního klimatu ve třídě

Screening, ankety, dotazníky ve škole

2. Konzultační, poradenské a intervenční činnosti

Péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, vedení)

Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení) Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce

Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.)

Kariérové poradenství u žáků

Techniky a hygiena učení (pro žáky)

Skupinová a komunitní práce s žáky

Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.

Podpora spolupráce třídy a třídního učitele Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání

Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí

Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí

3. Metodická práce a vzdělávací činnost

Metodická pomoc třídním učitelům

Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické vedení)

Účast na pracovních poradách školy

Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé)

Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními

Metodická intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu

Besedy a osvěta (zákonným zástupcům)

Prezentační a informační činnost

admin
Od prosince roku 2013 máme celkem 2399701 návštěvníků.
Designed & Code created by www.OandD.cz